Disable Preloader

Съдебно прекратяване на съсобственост

Съдебно прекратяване на съсобственост в София, Пловдив и Стара Загора

Съдебно прекратяване на съсобственост

Всеки собственик има право на подялба на общото имущество.  Целта е в резултат на извършена делба за всеки един от съсобствениците да бъде обособена такава самостоятелна част от вещта, съответно от съвкупността, равна на притежаваната от него идеална част.Делбата е най-сложния граждански процес и всеки следва да се отнесе сериозно към избора на адвокат по тези дела . Всеки съсобственик - физическо или юридическо лице, държавата или общината, по всяко време, независимо как е възникнала съсобствеността  и размера на дела му в съсобствеността и въпреки противна уговорка, може да иска делба на общата вещ. Могат да се делят както движими, така и недвижими вещи. Съсобствениците не могат да се противопоставят на извършването на делбата.