За нас

Адвокат Арабаджиев

Завършва математическа гимназия в Пловдив през 1992 година. Следва Технически университет в София специалност "Управление на системи и автоматизация" през 1997.  Завършва пълния курс на обучение по специалността „Право“ в университет „Паисий Хилендарски“ в Пловдив.

Веднага след дипломирането си започва работа в Министерството на Правосъдието, ГДИН. През следващите 12 години правна кариера в МП преминава редица обучения – управление на човешки ресурси, справяне с кризистни ситуации, психология, медиация.

По-късно специализира и завършва едногодишно продължаващо обучение по Европейско право. Постоянно повишава квалификацията си участвайки в провеждани обучения на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (ЦОА) в насока гражданско, наказателно и административно право.

Открива правни кантори в София, Пловдив и Стара Загора, където помага ежедневно на своите клиенти да получат качествена правна консултация и резолюция на различни видове казуси, чрез следните услуги:

     ♦  Консултации, процесуално представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи в различните правни сфери, подготовка и изготвяне на всякакъв вид документи.

     ♦  Правна помощ при разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.).  

     ♦  Защита по вещноправни и облигационни казуси. 

     ♦  Изготвяне на Нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус. 

     ♦  Оформяне  на договори , споразумения , завещания и делби.

     ♦  Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации и др. 

     ♦  Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление, както и споразумения за приключване на наказателни дела.

     ♦  Обжалване на наказателни постановления на различни органи.

     ♦  Представителство от адвокат при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа както и дължимо обезщетение

     ♦  Регистрация, промяна или прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.

     ♦  Обжалване на административни актове.

     ♦  Защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица.

     ♦  Подготовка на всякакъв вид документи.


Често задавани въпроси

Най-добрият и ефикасен начин за решаване на правни казуси е да се чуем по телефона и видим наживо за да обсъдим всички възможности и изберем оптималното решение.

Всеки правен казус изисква различни видове документи, но в повечето случаи личната карта за удостоверяване на самоличността е задължителна.

Всяка една защита изисква обсъждането на настоящите проблеми и откриването на оптимален начин за разрешаването на правния казус.

Нашият адвокатски екип от професионалисти е на разположение както в рамките на обявените работни часове, така и извън тях в случай на спешност. За да се гарантира оптималната резолюция на проблема най-добре е в подобни ситуации да се свържете с нас.