Disable Preloader

Административно право

Адвокатски услуги по административно право в София, Пловдив и Стара Загора

Административно право

Държавата създава правила за поведение, очаква тяхното спазване и освен това те имат задължителен характер.

Под администрация се разбират две неща, на първо място това е система от органи или апарат, който извършва определена дейност и на второ място, това е начинът, по който функционира тази система от органи. Често пъти ще се използва и понятието държавно учреждение, което е организиран комплекс от персонални и имуществени елементи, ръководени по определен начин и извършващи дейност в определени рамки, наречени компетентност.

Кантората ни  осъществява процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателните постановления, които се издават при административни нарушения. Tези, които нарушават установения ред на държавното управление, извършени са виновно и са обявени за наказуеми с административно наказание, налагано по административен ред.

Също така изготвяме Процесуално представителство пред държавни и общински органи жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и предлага включително професионална юридическа консултация по законосъобразността на наказателните постановления.

В случаите на причинени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавата и общините, на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и в случаите на причинени вреди (имуществени и неимуществени) в следствие от неправомерни действия на правозащитни органи, в наше лице  ще намерите професионален екип, който ще Ви защити и представлява в производствата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Адвокатска Кантора „Арабаджиев и партньори“  осъществява правна защита и съдействие пред административни органи и органи на местното самоуправление, както и следните дейности:

— Процесуално представителство пред държавни и общински органи;

— Обжалване на наказателни постановления на различни органи и институции като МВР, КАТ, ДАИ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и др.;

— Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;

— Редица други административно-правни услуги;