Адвокатски услуги

Текст описание какво включва административното право за да може клиента по-лесно да се ориентира дали неговият казус принадлежи към тази група...

Гражданско право

Консултации по гражданскоправни въпроси.Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела. Представителство в изпълнителни производства .Изготвяне на договори , нотариални актове , пълномощни , нотариални  покани и други  гражданскоправни документи.Посредничество и медиация при решаване на спорове.Включва:Вещно право /Имоти и сделки с тях; Търговски право; Облигационно /Договорно право;Защита от дискриминация;Трудово право, обезщетения, Инспекция по труда;Семейно и наследствено право;Емиграционно право

Преглед
Адвокатски услуги по административно право в София, Пловдив и Стара Загора

Административно право

Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интереси

Административното право регулира отношения между държавата и физическите и юридическите лица ,които са свързани с осъществяване на изпълнителната дейност от държавните органи . Основна характеристика на метода на правно регулиране   е, че той е властнически.Под администрация се разбират две неща, на първо място това е система от органи или апарат, който извършва определена дейност и на второ място, това е начинът, по който функционира тази система от органи.

Преглед
Адвокатски услуги от наказателно право в София, Пловдив и Стара Загора

Наказателно право

Правна защита и съдействие  на обвиняеми ,подсъдими и пострадали лица по наказателни производства.

Изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията.Обжалване постановленията на прокуратурата,както пред горестоящата, така и пред съответния съд.Представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)Обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.

 

Преглед