Услуги - Заповедно и изпълнително производство

Изготвяне на трудови договори, анекси, длъжностни характеристики и други документи в София, Пловдив и Стара Загора

Изпълнително производство / Защита пред ЧСИ

Изпълнителното производство е насочено към удовлетворяване на претенцията на кредитора и погасяване на негово притезателно право чрез доброволно или принудително изпълнение. Видовете притезателни права, които подлежат на принудително изпълнение, са:  За плащане; …     За изпълнение на заместимо действие; …     За изпълнение на незаместимо действие, вкл. и бездействие. В тази категория се включват и действия по предаване на движими вещи, въвод във владение…

Заповедно производство адвокатска кантора Арабаджиев & Партньори

Заповедно производство

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление (а не искова молба) и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по него). По чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс) – когато се представи документ, сред изрично изброените в чл. 417 без значение от цената на вземането (например запис на заповед, ипотечен…