Disable Preloader
Изготвяне на трудови договори, анекси, длъжностни характеристики и други документи в София, Пловдив и Стара Загора

Изпълнително производство / Защита пред ЧСИ

Често ЧСИ си позволяват заобикаляне на законовите разпоредби във вреда на длъжника ,възползвайки се от привилегированото си положение , което закона им дава.

Детайлно в Закона са посочени всички актовете или действията, които могат да бъдат предмет на съдебен контрол при извършено от страна на ЧСИ нарушение.

На първо място, това са изрични откази и постановления на ЧСИ, с които се отказва да се извърши определено изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на изпълнението. Правото на тази жалба е признато само по отношение на взискателя, тъй като длъжникът няма интерес от това обжалване.

При оспорване действията на ЧСИ, длъжникът може да обжалва издаденото Постановление на ЧСИ за глоба и насочването на принудителното изпълнениет върху недвижимо имущество , което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот.

Поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските , както и поради това, че наддването при публична продан не е извършено надлежно или и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.