Услуги - Търговско право

Търговски правни консултации в София, Пловдив и Стара Загора, България

Търговски правни консултации

Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;за учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;за регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;

Правно обслужване на търговски дружества в София, Пловдив и Стара Загора

Правно обслужване на търговски дружества

Нашетa първостепенна цел и значение е да покриваме изискванията на бъдещи и настоящи клиенти, за да могат те развиват успешен бизнес и за да им се предостави устойчива бизнес среда. Ние помагаме на нашите корпоративни клиенти чрез правните услуги, които предлагаме за да се гарантира, че бизнеса им е в съответствие с днешното правно законодателство.

Процесуално представителство по търговски дела в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство по търговски дела

Процесуално представителство по търговски дела и правните услуги, предлагани от кантората  по търговските дела са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат..

Правно съдействие при регистриране на търговски дружества в София, Пловдив и Стара Загора

Регистрация на търговски дружества

- Регистарция и  последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци; … - Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне; … - Правен анализ на предприятия; … - Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия; … - Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия; … - Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;