Disable Preloader

Процесуално представителство по търговски дела

Процесуално представителство по търговски дела в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство по търговски дела

Особеност на реда, по който се разглеждат търговски дела, е двойната размяна на книжа. Търговски спор по смисъла на закона  включва  спорове относно търговски сделки, приватизационни договори, договори за обществени поръчки , концесия, участие в търговско дружество, обстоятелства, вписани в търговски регистър , попълване масата на несъстоятелността, картелни споразумения, преддоговорните отношения във връзка със сключването на търговска сделка, определяне на уговорки от съда, допълване на договора от съда, изменение или прекратяване на договора поради допълнително предоговаряне или стопанска непоносимост.