Disable Preloader

Услуги по развод по взаимно съгласие и уреждане на следбрачни отношения

Съдействие при развод по взаимно съгласие в София, Пловдив и Стара Загора, България

Услуги по развод по взаимно съгласие и уреждане на следбрачни отношения

При този вид развод е необходимо взаимно и непоколебимо съгласие на съпрузите да разтрогнат брака си. Ищците могат да подадат молба до съда по постоянния адрес на единия от тях, за образуване на дело за развод по взаимно съгласие като към нея се приложи и споразумение.

Според Семейния кодекс споразумението трябва да съдържа разпоредби за:

♦  Местоживеене на децата;

♦ Упражняване на родителските права;

♦ Лични отношения и издръжка на децата;

♦ Ползване на семейното жилище;

♦ Издръжка между съпрузите;

♦ Споразумение по въпроси възникнали по време на развода;

На първо място в споразумението се урежда въпроса за родителските права. Ако от брака има деца ненавършили пълнолетие, то тогава трябва да се реши на кого от двамата съпрузи ще се възложи упражняването на родителски права, както и тяхното местоживеене. Следва да се уговори режим на виждане на децата с другия родител, който може да включва и нощувки при него по време на ваканции, рождени дни, официални празници и други.

Друг важен въпрос е определяне на издръжка, която родителя, който не упражнява родителски права трябва да изплаща на непълнолетните си деца. Минималният размер на издъжката на дете е равен на 1/4 от минималната работна заплата за страната по разпоредбите на чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс.

В споразумението за развод по взаимно съгласие е важно да се уредят всички имуществени последици от това. В него може да се извърши разпределение на идеални части от общите недвижими имоти които всеки съпруг ще притежава след прекратяване на брака. Може да извърши и разпределение на моторни превозни средства в режим на семейна имуществена общност, също така суми по банкови сметки и други.

Необходими документи за образуване на съдебно производство за развод по взаимно съгласие придружаващи молбата  са:

♦ Удостоверение за сключен граждански брак;

♦ Опис на материалното положение на страните;

♦ Актове за раждане на непълнолетните деца на съпрузите;

♦ Нотариални актове за собственост на имоти описани в споразумението;

♦ Бележки за получаваното брутното трудово възнагражение;

♦ Както и други документи за които нашите адвокати ще помогнат в тяхното събиране и отразяване в молбата за развод.

Когато се търси развод по взаимно съгласие, съдът може да разтрогне брака, като уважи желанието на съпрузите, без необходимост от проверка на мотивите стоящи зад тяхното решение. За него е достатъчно непоколебимото съгласие за развод. Когато искането бъде уважено, тогава то не подлежи на обжалване.

 

Адвокат Никола Арабаджиев

Тел.: 0888 304 670