Disable Preloader
Сделки с недвижими имоти в София, Пловдив и Стара Загора

Сделки с недвижими имоти

Ние можем да Ви дадем експертен правен съвет от адвокат с опит и да Ви окажем цялостно юридическо съдействие относно:

    1/сделки с недвижими имоти – покупки, продажби, дарение, наеми, замяна, ипотеки, особен залог и др.;

    2/ правен анализ на собствеността, справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.;

 

   3/ консултации и изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот;

     4/изготвяне на договори при покупка на жилище в процес на строеж (без акт 16);

    5/осигуряване отпускането на банков заем (ипотечен, потребителски кредит);

     6/представителство пред нотариус;

     7/консултации и изготвяне на договори във връзка с правото на собственост и ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутно право)

    8/консултации относно инвестиции в недвижими имоти;

    9/консултации във връзка с изискванията по процедурата за строителство, както и съдействие и извършване на всички действия по одобряване на проектите от администрацията/общината, както и сключване на съответните договори със дружествата доставчици на електрическа енергия, вода, газ, топлофикация и др.

   10/ консултации във връзка с подготовката на необходимите документи за нотариалната сделка, по желание на клиента изготвяне и набавяне на необходимите документи;

   11/ обстоятелствени проверки за придобиване на недвижими имоти по давност;

   12/ предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред

  13/  учредяване право на строеж;

   14/доброволна на съсобствен имот;

   15/  договор за наем и договор за лизинг;