Disable Preloader
Правни консултации и съдействие при развод по вина на един от съпрузите в София, Плодвив и Стара Загора, България

Развод по исков ред

Всеки един от съпрузите може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и другият съпруг не е съгласен бракът да се прекрати по взаимно съгласие. Непълнолетен или ограничено запретен съпруг може сам да предяви иск за развод, както и да бъде ответник по иск за развод. С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, когато има ненавършили пълнолетие деца, личните отношения между децата и родителите, издръжката на децата, ползването на семейното жилище след развода, издръжката между съпрузите и фамилното име.Към молбата се прилагат удостоверения за сключен граждански брак, за раждане на децата, за доходи на съпрузите и други доказателства в подкрепа на изложените в исковата молба твърдения и квитанция за внесена държавна такса в размер на 25 лева.