Disable Preloader

Изготвяне на брачни договори и избор на режим на имуществени отношения между съпрузи

Изготвяне и модифициране на брачни договори в София, Пловдив и Стара Загора

Изготвяне на брачни договори и избор на режим на имуществени отношения между съпрузи

Като институт на семейното право брачният договор бе въведен с влизане в сила на новия Семеен кодекс (1 октомври 2009г.)С него съпрузите по взаимно съгласие уреждат с имуществените си отношения , които могат или са възникнали и дава възможност за избягване на бъдещи спорове. режим на имуществени отношения между съпрузите.Съпрузите могат да изберат режим на разделност по отношение на придобитото по време на брака имущество, придобитото от всеки от съпрузите е негова лична собственост и може да се разпорежда свободно с него ,като това става чрез декларация от двамата съпрузи, която е с нотариална заверка на подписите. Избраният режим се вписва в акта за граждански брак.Независимо дали изборът на режим на имуществени отношения, респективно сключването на брачен договор, се прави преди брака или по време на брака, законът изисква отразяването на акта за избор, респективно на брачния договор в акта за сключване на граждански брак - чл. 10, ал. 2 СК. Съгласно чл. 19, ал. 1 СК брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.