Disable Preloader

Изготвяне, проверка и корекция на договори

Изготвяне и коригиране на договори в София, Пловдив и Стара Загора, България

Изготвяне, проверка и корекция на договори

Адвокатска Кантора Арабаджиев съдейства  по договорни (облигационни) отношения съгласно Закона за задълженията и договорите. Извънсъдебно представителство на страна по договор, както и съдебна защита.

Предоставяни юридически услуги съгласно правните институти:

    - преддоговорни отношения и представителство при сключване на предварителни и окончателни договори;

    - съдебно представителство при обявяване на предварителен договор за окончателен;

    - разваляне на договори поради неизпълнение;

    - проверка за законосъобразност на договора, недействителност;

    - възможност за длъжник страна по договор за неизпълнение;

    - изготвяне на договори с различен предмет;

    - договори за прехвърляне на вземания цесия, договор за залог, лизинг, договори за покупко-продажба, дарение, замяна на движими вещи и недвижими имоти;

    - разваляне (прекратяване) на договори поради недействителност (нищожност и унищожаемост);

    - представителство на юридически и физически лица за конкретни действия.