Disable Preloader

Изготвяне, обявяване, оспорване на завещание

Правно съдействие при изготвяне, обявяване или оспорване на завещание в София, Пловдив и Стара Загора, България

Изготвяне, обявяване, оспорване на завещание

Завещанията могат да бъдат саморъчни и нотариални , като няма разлика в тяхната сила и действие. Нотариално завещание, което трябва да бъде извършено от нотариус в присъствието на двама свидетели. Саморъчно завещание, което трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него.

Обявяване- Лицето, в което се намира едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса. Самото обявяване на завещанието се извършва от нотариуса, който съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване.

Отмяна и оспорване- Завещанието може да бъде отменено изрично с ново завещание или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните си разпореждания. Направеното завещание би могло да се оспорва и ощетеният наследник да получи от облагодетелстваният заветник това, което му се полага по право.