Disable Preloader

Процесуално представителство пред съд за търсене на гражданска отговорност на медицинско лице или лечебно заведение

Процесуално представителство пред съд за търсене на гражданска отговорност на медицинско лице или лечебно заведение в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство пред съд за търсене на гражданска отговорност на медицинско лице или лечебно заведение

Предпоставки за гражданска отговорност

      1. Неизпълнение или нарушение на задължение на лекаря (не го е изпълнил изобщо или ненавреме). Договорът за лечение между лекар и пациент не е договор за резултат, а за услуги. Непълното излекуване на болния не означава неизпълнение на задълженията.

Нарушения:  нелекуване въпреки установена диагноза „забравен пациент“, недостатъчно лечение, „оперативна грешка“, ненавременна операция – няма показания за операция; инфектиране; ненаблюдаване на болния и недоставяне на информация за пациента

       2. Противоправността и съгласието на пациента – противоправно е всяко лечение, всяка диагноза, когато липсва съгласието на пациента (независимо от резултата за пациента). Болния е претърпял вреди. Лекарят трябва да изисква разширено писмено предварително съгласие – за евентуално новооткрити находки в тялото, които трябва да се отстранят

        3. Вината – лекарската отговорност е виновна отговорност – в две форми умисъл и небрежност. Умисълът подлежи на доказване от пациента. Небрежността се предполага. Пациента не е длъжен да доказва вината, а лекарят е длъжен да доказва, че няма вина за настъпването на увреждането на пациента.

      4. Вредите – увреждането на здравето и телесната цялост (смърт или причиняване на телесна повреда  - имуществени разходи за лечение, неимуществени за претърпяни болка и страдания).