Disable Preloader
Семейно-правни консултации в София, Пловдив и Стара Загора, България

Семейноправни консултации

- Развод по взаимно съгласие- бързина при процедурата

- Развод по общия исков ред с търсене или не на вина

- Брачен и предбрачен договор- консултации относно различните режими, регламентиращи правото на собственост по време на брака и след прекратяването му (режим на общност, режим на разделност и договорен режим), изготвянето и сключване на брачен договор, нотариална заверка, вписването му в Агенция по вписванията

- Съдействие при снабдяване с удостоверения от Агенция по вписванията относно наличието или не на брачен договор

- Искове за по- голям дял от имуществото придобито по време на брака

- Издръжка за деца и съпруг- първоначално определяне, искове за увеличаване и намаляване на присъдената вече издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане, включително и изплащането и от общината при липса на имущество от страна на длъжника.

- Дела относно упражняването на родителски права, лишаването от такива, ограничаване или възстановяване, мерки относно личните отношения между родители и деца, внуци и баби и дядовци

- Дела за оспорване на бащинство, припознаване на дете, родено извън брака, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване на произход от бащата

- Процедура по "Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица" без съгласието на единия родител.

- Процедура по "Разрешение от съда"  за : разпореждане с имущество на непълнолетно лице или лизца поставени под запрещение, сделки с недвижими имоти, собственост та непълнолетни лица, разпореждане с банковите им сметки, придобити по наследство или друг начин

- Консултации и съдействие по всички въпроси свързани с осиновяването

- Консултации свързани с процедурите по поставяне под запрещение, назначаване на настойничество

- Консултации и съдействие при процедури по Закона за закрила на детето

- Консултации и дела по Закона за защита от домашно насилие.Съдействие при снабдяване с ограничителна заповед.