Disable Preloader

Развод

Как да се разведем е най-често задавания въпрос , с който клиентите идват в кантората.В България условно начините са два - по взаимно съгласие и по исков ред/при наличие на спорни въпроси по повод прекратяване на брака/.При всички казуси , колкото и да ни струват еднакви съществуват много специфики, но аз винаги препоръчвам страните да се опитат да уредят отношенията си чрез разговори и взаимни отстъпки , като предварително се консултират с адвокат , който да им даде възможност да се запознаят с различните възможности и да направят извод за правилния за тях вариант.Предимството при постигане на взаимно съгласие е , че страните сами ще определят последиците.При него се избягва установяване на дълбокото и непоправимо разстройство , а е необходимо решението да е сериозно, взаимно и непоколебимо , не се търси  вина .При всеки развод е необходимо страните или съответно съдът да разгледа редица въпроси , а именно -1/ при наличие на непълнолетни деца- Местоживеене на децата, родителски права, лични контакти с другия родител и издръжка ,2/ Ползване на семейното жилище,3/ Фамилно име и издръжка между бивши съпрузи.

Съдебно производство при развод по взаимно съгласие.

 Охранително  производство . Започва по молба от двамата съпрузи, подадена  до районен съд, в чийто район е постоянния адрес на някоя от страните
Съдът разглежда постигнатото между страните  споразумение,проверява дали то отговаря на законовите изисквания:
– да са защитени интересите на децата
– да е пълно;
– да не противоречи на закона (чл. 330 от ГПК).
След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо, и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението

Решението  за  развод по взаимно съгласие не подлежи на обжалване .

Такси и разноски
В хода на производството се дължат следните такси:
1. Първоначална държавна такса при подаване на молбата в размер на 25 лв. по сметка на районния съд – чл. 6, т. 1 от Тарифата по ГПК;
2. При допускане на развод по взаимно съгласие окончателна държавна такса до 40 лв. по сметка на районния съд – чл. 6, т. 3 от Тарифата по ГПК;
Съгласно новият СК със споразумението могат да бъдат уредени и последици от развода извън посочените в чл. 51, ал. 1, изр. първо от СК. Когато, при режим на общност, страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира и съответната такса и за (чл. 7, т. 2 от

Развод по исков ред – поради разстройство на брака.

Прекратяване на съществуващ граждански брак при дълбокото му и непоправимо разстройство.
Производството започва  с искова молба само от един от съпрузите, тъй като не е налице взаимно съгласие между съпрузите за развода и за еднакво уреждане на последиците от него.
Всеки един от съпрузите може да иска развод.
Ако се стигне до  сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, производството следва да се преобразува по взаимно съгласие и да се изготви споразумение , което да се представи на съда.

Основания за развод.

Основанията са факти, които са причинили дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Задължително се разглеждат исковете за:
- упражняване на родителските права;личните отношения между децата и родителите,издръжката на децата
-ползването на семейното жилище след развода
- издръжката между съпрузите
 -фамилното име

Основания на бракоразводния иск са наличие на факти , които причиняват дълбокото разстройство на брака им. Всеки един от тях представлява основание на отделен иск за развод и ако ищецът при множество обуславящи дълбоко разстройство на брака основания пропусне да заяви някое от тях, последицата ще бъде преклудиране на бракоразводния иск, основан на този факт. Поради това с оглед принципа на изчерпателност на брачния процес, всички факти от живота на съпрузите, които обосновават дълбокото и непоправимо разстройство на брака им, представляват основание на отделен иск за развод и щом като са били известни на съпрузите, трябва да бъдат предявени до приключване на устните показания.
 
Производството по развод по исков ред.

Искът за развод е конститутивен иск ,а производството е  исково. То започва въз основа на писмена молба от единия съпруг до районния съд, в района на който е постоянния адрес на ответника (другия съпруг).
С исковата молба се сезира съда и се насрочва дело.
При постигане на споразумение между страните в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към производство по развод по взаимно съгласие.Съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако ако някоя от страните е поискала това.

Привременни мерки.

Законодателят е дал възможност в бракоразводния процес с молба на която и да е от страните съдът, пред който е предявен искът за развод, да определи привременни мерки относно:
– издръжката между съпрузите;
– семейното жилище;
– ползуването на придобитото през време на брака имущество;
– грижата за децата и тяхната издръжка.
Тези мерки могат да се вземат по всяко време, докато трае бракоразводният процес. Сезирането на съда може да стане и с устна молба на някоя от страните – в съдебно заседание.

Такси и разноски.

В хода на производството се дължат следните такси:
 При завеждане на исковата молба – 25 лв. по сметка на районния съд;кончателният размер на таксата – до 50 лв., но не по-малко от 20 лв. по сметка на районния съд;дължи се такса при определшне на издръжка.
   
В заключение, преди да се обърнете към съда следва внимателно да се преценят законовите възможности , да се направи информиран и правилен избор на кой от възможните варианти  да се спрете , за да се постигне едно разумно , ненатоварващо и максимално добро за Вас прекратяване на брака .

Ние от адвокатска кантора Арабаджиев ще Ви помогнем за това.