Disable Preloader

ПАМ - Принудителните административни мерки

ПАМ - Принудителните административни мерки

Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по своята същност те не са санкция за неправомерно поведение или нарушение засягат в значителна степен правата на клиентите ни. 

Като разпознаваем пример - такива по Закон за движение по пътищата, ГЛАВА 6 „ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ „

- временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

- временно спиране от движение на пътно превозно средство;

- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство;

- задържане на отговорно пазене, до установяване на собствеността;

- изземване на свидетелството за управление;

- преместване на паркирано пътно превозно средство;

- временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство.

Понятието е установено в  член 22 от ЗАНН.

Не са санкция, а се налагат  за предотвратяване или преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях.

По своята същност представляват държавна принуда и могат да бъдат такива, които предписват поведение или предписание за въздържане от определени действия, но и в двата случая ограничават правната сфера на адресата.

Основава се на изрични правни норми, които дават основание, субекти и обекти /спрямо кого и от кого/, мерките, които се предприемат за въздействие и редът за осъществяване.

Принудителни административни мерки се съдържат в законите регламентиращи различните отрасли на обществените отношения.

Като разпознаваем пример - такива по Закон за движение по пътищата, ГЛАВА 6 „ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ„ –временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство,временно спиране от движение на пътно превозно средство, прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, задържане на отговорно пазене, до установяване на собствеността,изземване на свидетелството за управление ,преместване на паркирано пътно превозно средство,временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство

ВИДОВЕ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Превантивните, преустановителните и възстановителните мерки на административна принуда съответно:

   - мерки, насочени към предотвратяване на административни и други правонарушения-превантивни административни мерки;

    -мерки, чието предназначение е да преустановят продължаването на започнали правонарушения - преустановителни административни мерки;

   - мерки, насочени към отстраняване на вредните последици от вече извършени правонарушения, към възстановяване на неправомерно измененото с нарушението фактическо и правно състояние-възстановителни административни мерки.

Основание за прилагане на превантивна административна мярка е конкретна, несъмнена, явна, реална и непосредствена опасност от извършване на правонарушение, което  е въпрос на преценка и установяване във всеки отделен случай. Тежестта за доказването й лежи върху административния орган, приложил принудителната мярка.

Целта  е опазването на правния ред, съответно обществения ред  и да се обезпечи изпълнение от всички граждани, длъжностни лица и организации на установените от правото задължения.

Допустимо е съчетаване на прилагане на принудителна мярка с налагане на административно наказание и това е често срещана хипотеза, защото принудителната административна мярка не е наказание.

Принудителните административни мерки не са мерки на юридическа отговорност.

 

Принудителната административна мярка не е административно наказание и нейното прилагане не е осъществяване на административно-наказателна отговорност.

Различни са основанията за прилагане на принудителните административни мерки и за налагане на административните наказания, видовете мерки и наказания.

Основание за налагане на административно наказание е извършването на административно нарушение, а Принудителните административни мерки се прилагат не само във връзка с административни нарушения, но и във връзка с престъпления, граждански правонарушения, други противообществени прояви, че дори за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от събития.

Принудителна административна мярка по правното си естество  е индивидуален административен акт.

ЗАКОННОСТ НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Налагането на прилагане на принудителните административни мерки по естеството си е административна дейност и като такава се извършва въз основа и в изпълнение на закона. Административната принуда се основава на закона и се прилага в строго съответствие с него. Принудителна административна мярка може да се приложи само с индивидуален административен акт. Следователно изискванията за законност на принудителните административни мерки са изисквания за законността на индивидуалните административни актове, с които тези мерки се прилагат.

За да е законосъобразно издаден, индивидуалният административен акт трябва:

  • да е издаден от компетентен орган- по материя,  по място,  по степен
  • в определената форма;

    при липса на съществено нарушение на административнопроизводствените правила;

  •  да е законосъобразен по същество, т.е. да е съобразен с материалноправните разпоредби;
  • да е издаден в съответствие с целта на закона.

Редът е установен в АПК, а когато в друг закон или указ се съдържат специални разпоредби трябва да се спазват и те, като при противоречие между общите и специалните процесуални разпоредби се прилагат специалните.

Обжалването е по административен и съдебен ред.

За да бъдат правата Ви защитени в пълна степен можете да се обърнете към нашата кантора, където ще получите компетентна помощ, съвет и съдействие от адвокат запознат с административното право и процес и да постигнем възможния положителен резултат.