Disable Preloader

Как да се защитим при заповедно производство пред съда или по изпълнително производство пред ЧСИ

защита пред чси частен съдебен изпълнител съдия заповед кантора пловдив софия  стара загора длъжник закон адвокат

Какво представлява заповедното производство пред съда или изпълнителното производство пред ЧСИ?

В правната ни практика често се случва клиенти да се обръщат към нас след получаване на документи от съда или от частен съдебен изпълнител. Трудно им е да се ориентират какво могат да предприемат в случая. Заповедното производство дава възможност за бързо уреждане на граждански правоотношения при неизпълнение на задължения по договор. Съществуват различни разновидности, които са описани в чл. 110 и чл. 417 от гражданския процесуален кодекс. Целта е да се стигне до издаването на съдебно изпълнително основание (изпълнителен лист) с което да се даде възможност взискателят да се удовлетвори чрез изпълнително производство. Съдът установява, че вземането не се оспорва. Ако длъжната страна възразява, в такъв случай се стига до съдебно установяване в исково производство.

Характерното в случая е, че то е подчертано писмено и формално. През 2008 година е приета Наредба N:6 от Министерството на правосъдието, за утвърждаване на образци на изпълнителна заповед, заявление за издаване на заповед за изпълнение и редица други книжа във връзка със заповедното производство. В общи линии производството може да се раздели на два основни типа:

1. Длъжникът възразява в срок даден му от съда при което се стига до възможност заявиетелят да предяви иск пред съда за установяване на вземането си съгласно чл. 410 от Гражданския Процесуален Кодекс

2. Незабавно изпълнение въз основа на издаден вече изпълнителен лист съгласно чл. 417 във вр. 418 от ГПК

Важното и в двата случая е да се реагира в определените законови срокове, които са крайни и тяхното изпускане може да доведе до невъзможност да се защити клиента. При наличие на възражения срещу вземането по Заповедта за изпълнение, допуснатото незабавно изпълнение както и изпълнителния лист е възможно човек да вземе мерки, но само съгласно съществуващите и уредени законови способи. 

При производство по чл. 417 от ГПК, длъжникът получава документи от ЧСИ и за пръв път разбира от тях за предприети срещу него съдебни мерки. Подобна ситуация трябва внимателно да се разгледа и да се преценят всички възможни изходи. 

Како може да се предприеме в подобна ситуация:

1.) Възможно е да се признае вземането и да се плати, избягвайки допълнителните (в някои случаи доста сериозни!) разноски по оспорване на заповедта.

2.) Да се използват възможности за защита в изпълнителното производство пред ЧСИ в рамките на законо-установените срокове и мерки. Може самото вземане да е погасено по давност, да са настъпили предпоставки за прекратяване на делото по силата на закона както и да е налице несеквестируемост по отношение на вещи, доходи и вземания. 

3.) Възможно е да се сригне до спиране на изпълнителното производство и до постигане на споразумение между ищецът и длъжникът.

Тъй като подобни законови разпоредби могат да доведат до сериозни последствия за страната-длъжник е редно в максимално кратки срокове да се осъществи навременна, добре планувана и обмислена реакция въз основа на конкретния случай и възможностите за уреждане на отношенията.

Нашата адвокатска кантора разполага със специалисти с дългогодишен опит в представителстовото и защитата на своите клиенти. Офисите ни в София, Пловдив и Стара Загора могат да минимизират финансовата тежест по пътуванията при необходимост от среща, както и да намалят загубите на ценно време за реагиране. Ние можем да ви помогнем да вземете максимално доброто за Вас решение след разглеждане на случая, като ви предоставим ясна и точна информация за всички ваши възможни изходи.

Не губете ценно време, доверете ни се и нека заедно работим над проблема и всички следващи последствия.