Правни новини и публикации

ПАМ - Принудителните административни мерки

  • Добавено на: May 19, 2023

ПАМ - Принудителните административни мерки … Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по своята същност те не са санкция за неправомерно поведение или нарушение засягат в значителна степен правата на клиентите ни.  … Като разпознаваем пример - такива по Закон за движение по пътищата, ГЛАВА 6 „ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ „ - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство; … - временно спиране от движение на пътно превозно средство; … - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство; … - задържане на отговорно пазене, до…

Прочети

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА

  • Добавено на: February 8, 2023

ПРОМЯНА МЕРКИТЕ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА  … „Промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет има интересът на детето, за който съдът следи служебно. Децата имат интерес родителските права да бъдат възложени на този родител, който с оглед на възрастта, пола и степента на развитието им е по-способен да полага адекватни…

Прочети
td.k.

Работодателят задържа трудовата книжка на работника при прекратяване на трудовото правоотношение

  • Добавено на: January 9, 2023

Това се явява нарушение на задълженията на работодателя на трудовото законодателство и трудовото правоотношение. Регламентацията е дадена  в Кодекса на труда - чл. 347-350 от КТ  и Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж  приета в изпълнение на законовата делегация на чл. 356 от КТ от Министерският съвет. Дефиницията дадена в чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Като официален удостоверителен документ от категорията на свидетелстващите, трудовата книжка удостоверява съществуването на определени юридически…

Прочети

Запор на МПС: правно значение и последици при разпоредителни сделки с МПС с наложен запор

  • Добавено на: August 19, 2022

Запор на МПС: правно значение и последици при разпоредителни сделки с МПС с наложен запор … Автор: адв. Никола Арабаджиев  … Какви са значението и последиците за страните  е практически важен при разпоредителни сделки с МПС . При наложен запор МПС остава собственост на притежателч му, което е съвсем различно от краден автомобил. При продажба на МПС  имаме продажба на движима вещ, за която обаче се изисква нотариална заверка на подписите на страните – , но липсата на регистър, в който страните или нотариуса да могат да направят справка за наличието или липсата на запор, това  води до съответните неблагоприятни последици. Какви са тези последици е…

Прочети

Придобито по време на брак имущество

  • Добавено на: January 18, 2022

Често в кантората идват клиенти с въпроси свързани с придобитото по време на брак имущество.Нашата адвокатска  кантора има богата съдебна практика в тази насока. В задължителната практика на ВКС се задава следният въпрос: „Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осн. чл. 23, ал. 1 и 2 от СК /чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм./ в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко-продажба?“ През време на брака при законов режим на общност по СК, съпрузите могат да придобиват вещи и права върху вещи като лични – чл. 22 СК и в съпружеска имуществена общност – чл. 21 СК. СК е нов и специален закон по…

Прочети