Услуги в Гражданско право

Вещно правни адвокатски услуги в София, Пловдив и Стара Загора

Вещно право

Обект на вещното право са вещите и представлява тяхното правоотношение, както и имоти и сделки с тях. Това включва правото на собственост, ползване, владение, право на строеж/суперфиция, сервитутни права както и право на надстрояване и пристрояване. По своя характер вещните права са абсолютни. Ползвайки услугите на нашата адвокатска кантора можете да намерите правилните решения свързани с движими и недвижими вещи.

Адвокатски услуги по семейно право в София, Пловдив и Стара Загора

Семейно право

Семейното право урежда гражданските правоотношения, които са възникнали при бракосъчетание и въз основа на него, родства, осиновяване, настойничество и попечителство. В обхвата му са сключване на брак, режим на имуществените отношения на съпрузите, развод, изплащане на издръжка, припознаване на дете, родителски права, установяване и оспорване на произход.

Наследствено правни адвокатски услуги в София, Пловдив и Стара Загора

Наследствено право

Наследственото право урежда правоотношенията, възникващи по повод смъртта на лице, по силата на което се разпределя имуществото му. Наследственото правоотношение под формата на наследяване се развива между наследниците по повод на наследството, а правопораждащия юридически факт е смъртта на наследодателя. Включват се делба на имот, продажба, приемане и отказ от наследство както и искове за запазена част.

Адвокатски услуги по трудово право в София, Пловдив и Стара Загора

Трудово право

Трудовото право регулира обществените отношения, свързани с труда като сключване и прекратяване на договори, трудови обезщетения; дисциплинарни наказания, отмяна на незаконно уволнение, иск за възстановяване на работа, обезщетение при незаконно уволнение, защита срещу работодателски произвол и погазване на трудовите права на работниците и служителите. Нашата кантора може да ви представлява пред всички съдебни инстанции при водене на трудово–правни спорове.

Адвокатски услуги по застрахователно право в София, Пловдив и Стара Загора

Застрахователно право

Застрахователното право регламентира възникването на правоотношения между застрахователните дружества и потребителите на техните услуги. То урежда тези отношения и включва правни норми регламентиращи общите положения относно формата, сключването на Застрахователен договор, правата и задълженията на страните по него, както и изплащане на обезщетение по повод застрахователни събития.

Правни услуги по облигационно право в София, Пловдив и Стара Загора

Облигационно право

Облигационното правоотношение е правната връзка между две страни, по силата на която едната страна (кредитора) може да иска от другата страна (длъжника) изпълнение на една престация и спазване на определено поведение. Включва сключване на договори, договорни отношения, разваляне на договори, дела за обезщетение при неспазване на договорни и извъндоговорни задължения, както и посредничество и медиация за извънсъдебно решаване на спорове.

Адвокатски услуги по търговско право в София, Пловдив и Стара Загора

Търговско право

Търговското право е правен отрасъл, чиито норми уреждат отношенията, пораждащи се в търговията. Включва правна уредба на търговците, търговски сделки, банкови и финансови договори, учредяване, преобразуване на търговски дружества, придобиване на участия, менителници, записи на заповед и свързаните с тях въпроси. Бизнес и търговската ни практика е концентрирана да действа и съветва по правни въпроси, свързвани с широк спектър от бизнес и търговски сделки…

Адвокатски услуги по медицинско право в София, Пловдив и Стара Загора

Медицинско право

Медицинското право обхваща всички правоотношения в сферата на здравеопазването, които се реализират между държавните и обществените органи, медицинските специалисти, пациенти и трети лица. Източници са всички нормативни актове, съдържащи правни норми и регулиращи обществени отношения от предмета на Медицинското право. Най-често въпросите поставени от клиентите са свързани с оказаната им медицинска помощ и въпроса за медицинска грешка довела до влошаването…

Адвокатски услуги по абонаментно право в София, Пловдив и Стара Загора

Заповедно и изпълнително производство

Адвокатска кантора Арабаджиев съдейства на своите клиенти-длъжници или кредитори за защита на техните права. Изхожда от спецификата на всеки казус, отчитайки желаният и целен правен от клиента резултат. Можете да разчитате на компетентно, бързо и оптимално решение за всеки свои проблем свързан със заповедното и/или изпълнително производство.