Disable Preloader

Адвокатска кантораАрабаджиев & ПартньориНие вярваме във вашия успех!!

Кантора Арабаджиев

  Защитата правата на клиентите е на първо място за кантората. Целта е благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми да действаме по най-добрия начин и да намерим най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от кантората са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решени на базата на индивидуален подход, целящи постигането на определен правен резултат.

Основно в дейността на кантората

Призванието на адвоката е да помогне на клиента във всяка житейска ситуация и да го предпази чрез своите юридически знания, опит и съвети от грешни решения, които в повечето случаи са свързани с много главоболия и са могли да бъдат избегнати или минимизирани.

Получавате търсените правни  защита и съдействие с професионализъм, бързина, отговорност, както и коректно човешко отношение. Доверете ни се и ние ще се погрижим да намерим най-доброто решение за Вашия правен случай!

Съвременното правораздаване във всичките му направления и на всички нива е немислимо без участието на адвокат. Адвокатска помощ е необходима в съда, прокуратурата, администрацията,  във връзка с подготвянето на документи за участие в конкурси, за издаване на разрешения, лицензии, патенти, по повод общи и индивидуални административни актове, дори само за консултации по конкретни правни казуси.


Адвокатски екип на кантора Арабаджиев и Партньори

Защо да изберете нас?

За нашата адвокатска кантора няма случаи с еднакъв подход. Всичко се свежда до изборът на оптималното решение гарантиращо пълната клиентска удовлетвореност и спокойствие, че неговият случай се разглежда от професионалисти.

Гаранция за успеха на всеки нов случай се основава на пълната конфиденциалност, доверието, надеждността и отстояването на законовите интереси на нашите клиенти при всякакви обстоятелства, както и на желанието да помогнем и в най-трудните ситуации.

Кантората ни разполага с отлична административна поддръжка и техническо оборудване, което предоставя възможност за модерен и бърз начин на комуникация, достъп до българското електронно законодателство, съдебна практика и литература, както и прозрачно и ефективно управление на делата на бюрото.

Правни услуги

Адвокатска кантора "Арабаджиев " е създадена с цел да предостави своевременна качествена правна защита и съдействие на своите местни и чуждестранни клиенти в различните сфери, което се постига чрез професионализъм ,компетентност и отговорност в интерес на клиента.

Гражданско право

Консултации по гражданскоправни въпроси.Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела. Представителство в изпълнителни производства .Изготвяне на договори , нотариални актове , пълномощни , нотариални  покани и други  гражданскоправни документи.Посредничество и медиация при решаване на спорове.Включва:Вещно право /Имоти и сделки с тях; Търговски право; Облигационно /Договорно право;Защита от дискриминация;Трудово право, обезщетения, Инспекция по труда;Семейно и наследствено право;Емиграционно право

Административно право

Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интереси

Административното право регулира отношения между държавата и физическите и юридическите лица ,които са свързани с осъществяване на изпълнителната дейност от държавните органи . Основна характеристика на метода на правно регулиране   е, че той е властнически.Под администрация се разбират две неща, на първо място това е система от органи или апарат, който извършва определена дейност и на второ място, това е начинът, по който функционира тази система от органи.

Наказателно право

Правна защита и съдействие  на обвиняеми ,подсъдими и пострадали лица по наказателни производства.

Изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията.Обжалване постановленията на прокуратурата,както пред горестоящата, така и пред съответния съд.Представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.Представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)Обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.

 

Ние се борим за вашите права

Обадете се на +359 (88) 830-4670 за да решим вашия правен казус

Новини и правни публикации

Интересни правни новини и публикации полезни за вас

ПАМ - Принудителните административни мерки

ПАМ - Принудителните административни мерки … Все по-често в кантората идват клиенти, които са субекти, адресати на наложени Принудителни административни мерки. Въпреки, че по…

Работодателят задържа трудовата книжка на работника при прекратяване на трудовото правоотношение

Това се явява нарушение на задълженията на работодателя на трудовото законодателство и трудовото правоотношение. Регламентацията е дадена  в Кодекса на труда - чл. 347-350 от КТ …

Адвокатска кантора Арабаджиев и партньори приема клиенти в България в своите офиси в София, Пловдив и Стара-Загора. Пълната дискретност е гарантирана!

+359 (88) 830-4670

© 2020 Арабаджиев и партньори. Всички права запазени

Създадено с много кофеин и     от MilenKo